Obchodní podmínky

 

(dále též jako „VOP“)

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, který je dostupný z internetové adresy prodávajícího www.biopekarnazemanka.cz (dále též jako „e-shop“) provozovaném společností Biopekárna Zemanka s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Biopekárna Zemanka s.r.o., se sídlem Oříkov 29, 264 01 Sedlčany, IČO: 29145422, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 203721 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále též jako „NOZ“).

VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající je obchodní společnost Biopekárna Zemanka s.r.o., se sídlem Oříkov 29, 264 01 Sedlčany, IČO: 29145422, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 203721.

Společnost Biopekárna Zemanka s.r.o. je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující – společně kupující spotřebitel a kupující podnikatel.
Zboží – věc nabízená prodávajícím k prodeji kupujícímu prostřednictvím jeho e-shopu, zejména pak potravina a potravinářský výrobek, nebo jiné zboží takto označené prodávajícím.

KUPNÍ SMLOUVA

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na stránkách e-shopu. Samotná kupní smlouva (dále též jen „Kupní smlouva“) vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím této objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, případně jiným vhodným způsobem, na vznik Kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření Kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením Kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny, nebude-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

Kupující nemá právo započíst jakékoliv své pohledávky za prodávajícím za pohledávkami prodávajícího za kupujícím.

Kupující nemá právo postoupit své pohledávky za prodávajícím třetí osobě bez souhlasu prodávajícího.

Práva kupujícího z vadného plnění a ukončení Kupní smlouvy

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a §2096 NOZ. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Vadou zboží není hmotnostní odchylka, nepřekračuje-li tato více než 10%.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou sám způsobil nevhodnou manipulaci a skladováním zboží, nebo vadu kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy, zejména pokud je u daného zboží v e-shopu uvedeno, že trpí vadou.

Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Kupující oznámí vadu zboží prostřednictvím e-shopu a/nebo kontaktních údajů uvedených v e-shopu na e- mail: objednavky@biopekarnazemanka.cz.

Vada zboží nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle Kupní smlouvy.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace obdobného významu.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však nepoužije:

  • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

  • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,

  • u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace podobného významu, kdy lze uplatnit práva z vad pouze do uplynutí takto stanovené doby, nebo

  • vyplývá-li to z povahy zboží.

Prodávající poskytuje na zboží záruku jen v případě, že je tak výslovně u daného zboží uvedeno v e-shopu v momentě, kdy je zboží vloženo do nákupního košíku, a to v délce a rozsahu u daného zboží uvedeného.

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem, který tvoří přílohu těchto VOP, a příslušnými právními předpisy. Za záruční list se považuje daňový doklad na dané zboží.

Kupující je povinen poškození obalu, resp. balení zboží nahlásit ihned prodávajícímu prostřednictvím emailu: objednavky@biopekarnazemanka.cz a zároveň poškození obalu zboží zaznamenat do příslušného dokumentu potvrzujícího předání zboží kupujícímu.

Je-li zboží použité a je-li tak označeno v e-shopu nebo vyplývá-li tato skutečnost z jiných údajů uvedených v e-shopu, kupuje kupující zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového zboží.

Prodávající má právo od Kupní smlouvy kdykoliv odstoupit v odůvodněných případech, zejména pokud zboží nebude dostupné u dodavatele surovin nebo z jiných důvodů, které budou činit dodávku zboží nadměrně nákladnou, komplikovanou, obtížnou nebo nemožnou. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, bude-li se důvodně domnívat, že kupující porušuje Kupní smlouvu, tyto VOP nebo všeobecně závazné právní předpisy.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Není skladem“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným zbožím nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem Kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet.

Kupující prohlašuje, že je mu znám význam všech doložek ve smyslu ust. §1754 NOZ.

Spotřebitel je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v souladu s úpravou, kterou obsahuje článek

SPOTŘEBITELSKÁ UJEDNÁNÍ

Ustanovení tohoto článku VOP se použijí v případě, že je Kupní smlouva uzavřena se spotřebitelem distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti smluvní stran, nebo mimo obchodní prostory prodávajícího.
Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu, pokud to NOZ nevylučuje. K odstoupení od Kupní smlouvy lze využít formulář, jehož aktuální znění je možné stáhnout ZDE. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou i tehdy, pokud spotřebitel v jejím průběhu odeslal prodávajícímu oznámení o tom, že od Kupní smlouvy odstupuje.

Odstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy, sdělí písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody. Nebude-li spotřebitelem číslo bankovního účtu sděleno, bude mu kupní cena vrácena na účet, z něhož byla spotřebitelem kupní cena uhrazena, jestliže takový účet existuje. Dokud nebude poskytovateli bankovní účet pro vrácení kupní ceny znám, není povinen tuto vracet a není s jejím vrácením v prodlení.

Spotřebitel nesmí v případě odstoupení od Kupní smlouvy ze zboží odstraňovat originální označení (tj. cedulky, nálepky apod.) a pokud tak učiní, je v souladu s příslušnými ustanoveními NOZ povinen prodávajícímu nahradit náklady na uvedení zboží do původního stavu.

V některých případech může být nákup zboží umožněn pouze spotřebitelům starším 18 let.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zboží je možno osobně vrátit nebo zaslat na níže uvedenou adresu do sídla prodávajícího: Biopekárna Zemanka s.r.o., Oříkov 29, 264 01 Sedlčany.

Vrácené zboží je nutné dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Peníze za zboží budou zaslány na bankovní účet spotřebitele co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů ode dne doručení písemného odstoupení od smlouvy prodávajícímu, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.
V obou případech je nutné přiložit vyplněný formulář Odstoupení spotřebitele od Kupní smlouvy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnými vnitrostátními i mezinárodními právními předpisy.

Úložiště osobních údajů prodávajícího je plně zabezpečeno proti zneužití.

Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Barbora Vaňková, tel. +420 733 116 420, email: barbora.vankova@biopekarnazemanka.cz.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující.

ZMĚNY VOP

V případě registrace kupujícího jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 NOZ a prodávající je oprávněn jednostranně měnit tyto VOP.
Změnu oznámí prodávající jejich uveřejněním v e-shopu. Kupující má právo změny VOP odmítnout ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od prvního přihlášení se do uživatelského účtu po oznámení změny VOP a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době tři (3) dny, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.
Platí, že provedením objednávky za účinnosti konkrétních VOP kupující vyjadřuje s těmito VOP svůj souhlas.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující prohlašuje, že se seznámil s VOP před uzavřením Kupní smlouvy a VOP mu jsou známy ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 NOZ.

Ujednání v Kupní smlouvě má přednost před ujednáním ve VOP, pokud by však jakékoli ujednání v Kupní smlouvě bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto tohoto ujednání v Kupní smlouvě.

Pokud prodávající realizuje jakoukoli akci (zejména propagační, promoční nebo marketingovou akci), která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky akce přednost před podmínkami v těchto VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto tohoto ujednání z této konkrétní akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Prodávající si vyhrazuje právo akci kdykoli zrušit.

Pokud VOP hovoří o škodě, myslí se tímto újma včetně jednotlivých nároků, ze kterých se tato skládá.

Smluvní strany v souladu s § 1740 odst. 3 NOZ vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, takové přijetí je vždy považováno za novou nabídku.

Do platných VOP lze nahlížet v e-shopu.

Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, reklamní akce a další propagační zprávy budou strany zasílat zejména elektronicky, tj. především prostřednictvím e-shopu, pokud bude takovou funkcionalitu umožňovat, a dále prostřednictvím emailu nebo SMS nebo jiným vhodným způsobem.

Ukončením trvání Kupní smlouvy nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran VOP, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení, zejména pohledávky prodávajícího za kupujícím a jiné závazky kupujícího, zejména sankční nároky prodávajícího.

Pokud se některé ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Kupní smlouvy nebo VOP jako celku. Smluvní strany sjednají nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.

Prodávající si vyhrazuje právo poskytování služeb kdykoli omezit nebo bez náhrady ukončit, a to i bez předchozího upozornění.
Vztahy vyplývající z VOP a Kupní smlouvy se budou řídit českým právem.

Všechny spory mezi smluvními stranami vzniklé z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.

V případě řešení sporu s kupujícím podnikatelem, tento souhlasí s tím že všechny spory vznikající z této Kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Okamžikem účinnosti nového znění VOP pozbývá jejich dřívější znění platnosti i účinnosti.

V Praze dne 1. 1. 2018

Prohlášení o odpovědnosti

Obsah našeho webu pečlivě spravujeme. Přesto však nemůžeme garantovat naprostou bezchybnost zde uvedených informací. Například se může stát, že produkty uvedené na stránkách nebudou dostupné nebo mohou mít jiné vlastnosti od těch uvedených na webu.

Obvykle e-mailem potvrzujeme, že k nám dorazila objednávka. Neznamená to však automaticky, že tím objednávku akceptujeme nebo potvrzujeme zaslání produktů. Ve výjimečných případech si vynahrazujeme právo bez předchozího upozornění omezit množství či zcela objednávku odmítnout.